Upis

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENjE PRIJEMNOG ISPITA

I UPISA U PRVI RAZRED SPECIJALNOG ODELjENjA

ZA TALENTOVANE MATEMATIČARE

Kandidati koji žele da se upišu u prvi razred odeljenja za talentovane matematičare obavezno polažu prijemni ispit iz matematike na kome mogu da osvoje maksimalno 240 bodova (12 zadataka x 20 poena).

Pored poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike, VREDNUJE se i:

 • Mala matura (završni ispit) na kojoj mogu maksimalno osvojiti 40 bodova (16 iz matematike, 16 iz srpskog jezika i 8 iz grupe predmeta).
 • Opšti uspeh postignut u šestom, sedmom i osmom razredu, vrednuje se tako što se saberu srednje ocene (broj bodova zaokružuje se na dve decimale) i pomnože se brojem 4. Ukupan broj poena zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha, kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.
 • Uspeh na državnim i međunarodnim takmičenjima tako što se kandidatu koji je osvojio prvu nagradu dodeljuje 120 bodova, za drugu nagradu 100 bodova, a za treću nagradu 80 bodova na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz matematike u VIII razredu.

Redosled kandidata se utvrđuje prema ukupnom broju bodova koji kandidat ima na osnovu prijemnog ispita, završnog ispita, opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole i uspeha postignutom na takmičenjima.

Uslov za upis u prvi razred je da kandidat na prijemnom ispitu iz matematike osvoji minimum 120 bodova.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u Matematičku gimnaziju ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

 • nosioci diplome "Vuk Karadžić";
 • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na međunarodnom ili državnom takmičenju iz fizike u VIII razredu osnovne škole u organizaciji Društva fizičara Srbije;
 • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta;
 • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu.

 KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENjE PRIJEMNOG ISPITA

I UPISA U PRVI RAZRED SPECIJALNOG ODELjENjA ZA UČENIKE

SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU

Kandidati koji žele da se upišu u prvi razred odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku obavezno polažu prijemni ispit iz fizike ili matematike (ili oba a uzima se bolji rezultat) na kome mogu da osvoje maksimalno 240 bodova (12 zadataka x 20 poena).

Pored poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike ili fizike, VREDNUJE se i:

 • Mala matura (završni ispit) na kojoj mogu maksimalno osvojiti 40 bodova (16 iz matematike, 16 iz srpskog jezika i 8 iz grupe predmeta).
 • Opšti uspeh postignut u šestom, sedmom i osmom razredu, vrednuje se tako što se saberu srednje ocene (broj bodova zaokružuje se na dve decimale) i pomnože se brojem 4. Ukupan broj poena zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha, kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.
 • Uspeh na državnim i međunarodnim takmičenjima tako što se kandidatu koji je osvojio prvu nagradu dodeljuje 120 bodova, za drugu nagradu 100 bodova, a za treću nagradu 80 bodova na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz matematike ili fizike u VIII razredu.

Redosled kandidata se utvrđuje prema ukupnom broju bodova koji kandidat ima na osnovu prijemnog ispita, završnog ispita, opšteg uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole, uspeha postignutom na takmičenjima.

Uslov za upis u prvi razred je da kandidat na prijemnom ispitu iz matematike ili fizike osvoji minimum 120 bodova.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u ovo odeljenje ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju sledeći kandidati:

 • nosioci diplome "Vuk Karadžić";
 • kandidati koji su osvojili veći broj bodova na međunarodnom, saveznom ili republičkom takmičenju iz ostalih predmeta u VIII razredu osnovne škole u organizaciji Ministarstva prosvete;
 • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu;
 • kandidati koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

 

VAŽI ZA SVA ODELjENjA – PRIJAVLjIVANjE ZA PRIJEMNE ISPITE

 

Potrebna dokumenta za prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita u specijalnim odeljenjima u gimnaziji "Svetozar Marković" Niš (prijava je 20, 21 i 23. maja 2016. od 9 do 14 časova):

 1. Prijava (dobija se u školi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Đačka knjižica sa overenom fotografijom

Prema uputstvu Ministarstva prosvete i nauke preliminarne rezultate prijemnog ispita neće se postavljati na sajt. Rezultati pod šiframa biće objavljeni na oglasnoj tabli škole.